Privacybeleid

1. Privacy in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. U vindt uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming in het privacybeleid zoals hieronder uiteengezet.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De exploitant van de website verwerkt de gegevens op deze website. U kunt zijn contactgegevens in het Impressum van onze website vinden.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld doordat u ze ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld bij uw bezoek aan onze website. Dit zijn met name technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het bezoek). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen. U hebt bovendien het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te eisen. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid onder het kopje “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt meestal anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door het niet gebruiken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie over deze tools en de mogelijkheden om bezwaar te maken vindt u in onderstaand privacybeleid.

2. Algemene en verplichte informatie

Privacy

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften ten aanzien van gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dat plaatsvindt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een hiaatloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Jendyk · Schnellhardt & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Gildehauser Straße 2
48599 Gronau

Telefoon: +49 2562 9311-0
E-mail: [email protected]

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en het verwerkingsmiddel van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Wettelijk voorgeschreven functionaris inzake gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris inzake gegevensbescherming aangesteld.

Anne Krain
Gildehauser Straße 2
48599 Gronau

Telefoon: +49 2562 9311-0
E-mail: [email protected]

Herroepen van uw toestemming voor het verwerken van gegevens

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde weer herroepen. Hiervoor volstaat een informele melding per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de vóór de herroeping van de toestemming verwerkte gegevens blijft door de herroeping onaangetast.

Herroepingsrecht tegen de verzameling van gegevens en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1, sub e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. U vindt de betreffende wettelijke basis waarop een verwerking berust in dit privacybeleid. Wanneer u bezwaar maakt zullen we uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of indien de verwerking is bedoeld om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (Bezwaar volgens art. 21, lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketing, dan hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met als doel dergelijke direct marketing; dit geld ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt worden uw persoonlijke gegevens in het vervolg niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar volgens art. 21, lid 2 AVG).

Recht van het indienen van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, dit kan in de lidstaat waar ze wonen of werken of in de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op bezwaar bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming, of voor het uitvoeren van een contract geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan een derde te laten overdragen. Wanneer u rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, vindt dit alleen plaats wanneer het technisch haalbaar is.

SSL-, of TLS-codering

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen, die u aan ons als exploitant van de website verstuurt. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https”:// gaat en aan het slotjessymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en rectificatie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en over de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens in twijfel trek, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de controle hebt u het recht om de beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u in plaats van verwijdering van de gegevens het beperken van de gegevensverwerking eisen.
  • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze alsnog voor het uitoefenen, verdedigen of vaststelling van juridische claims nodig hebt, hebt u het recht om in plaats van het verwijderen van de gegevens beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Wanneer u een bezwaar hebt ingediend volgens art. 21, lid 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen hebt u het recht om de beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor vordering, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor bescherming van rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van aanzienlijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van het toesturen van ongewenst reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mails.

3. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De website maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meest door ons gebruikt cookies zijn de zogenaamde “sessie-cookies”. Die worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijderd. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, of cookies voor bepaalde gevallen accepteert of helemaal weigert. Ook kunt het automatisch verwijderen van cookies na het sluiten van de browser activeren. Wanneer u cookies deactiveert kan dit ten koste gaan van de functionaliteit van deze website.

Cookies die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar maken van door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) nodig zijn, worden op basis van art. 6, lid 1 sub f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutvrije en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Wanneer er andere cookies (bijv. cookies voor analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in dit privacybeleid apart behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde server-logbestanden die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn:

  • type en versie van de browser
  • het gebruikte besturingssysteem
  • de referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, sub AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server-logbestanden worden verzameld.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek met inbegrip van alle daaraan gekoppelde persoonlijke gegevens (naam, vraag) bij ons opgeslagen en verwerkt teneinde uw verzoek te kunnen verwerken. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet verder door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, sub b AVG, mits uw vraag samenhangt met het uitvoeren van een overeenkomst of nodig is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG) en/of op ons legitieme belang (art. 6, lid 1, sub f AVG), omdat bij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vraag.

De door u aan ons bij een verzoek om contact toegezonden gegevens blijven bij ons tot u van ons eist dat ze moeten worden verwijderd, tot u uw toestemming voor het opslaan herroept of tot het doel waarvoor de gegevens werden opgeslagen is komen te vervallen (bijv. na afgeronde verwerking van uw vraag). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics en het gebruik van deze analysetool vinden plaats op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn aanbod op het internet alsook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht in de VS ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten voor de exploitant van de website uit te voeren. Het IP-adres dat, als onderdeel van Google Analytics, wordt verzonden door uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van de website volledig gebruik kunt maken. U kunt bovendien de verzameling van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deaktiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een overeenkomst met Google inzake orderverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strikte eisen van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagduur

De bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersherkenning (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Meer informatie hierover kunt u bekijken onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypen gebruik, de zogenaamde Web Fonts, die door Google worden aangeboden. Bij het openen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browser-cache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de door uw gebruikte browser verbinding met de servers van Google maken. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, sub f DSGVO.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartservice Google Maps. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om gebruik te kunnen maken van de functies van Google Maps wordt uw IP-adres opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op de gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aansprekende presentatie van ons online aanbod en om de door ons op de website vermelde plaatsen eenvoudig te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, sub f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Eigen diensten

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per reguliere post of via online sollicitatieformulieren). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en gebruik van uw in het kader van een sollicitatieprocedure verzamelde persoonlijke gegevens. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met het geldende privacyrecht en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt verwerken wij uw daaraan gekoppelde persoonlijke gegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken etc. ), voor zover dit nodig is voor de beslissing over of het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG (Federale wet persoonsgegevens)-nieuw volgens Duits recht (start van een arbeidsrelatie), art. 6, lid 1, sub b AVG (algemene start van een contract) en – mits u toestemming hebt gegeven – art. 6, lid 1, sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend overgedragen aan personen die deelnemen aan de verwerking van uw sollicitatie.

Wanneer de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw en art. 6, lid 1, sub b AVG opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Wanneer wij u geen baan kunnen aanbieden, uw een baan afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor het verwerken van gegevens herroept of van ons eist dat wij de gegevens verwijderen, worden de door u overgedragen gegevens inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten gedurende maximaal 6 maanden na het afronden van de sollicitatieprocedure opgeslagen of bewaard (bewaartermijn) om de details van de sollicitatieprocedure in geval van inconsistenties na te kunnen trekken (art. 6, lid 1, sub f AVG).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG WANNEER U LEGITIEME BELANGEN PREVALEREN BOVEN DE ONZE.

Na verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd, mits er geen wettelijke bewaarplicht of een andere wettelijke basis voor verdere opslag aanwezig is. Wanneer het duidelijk is dat het nodig is dat uw gegevens na verstrijken van de bewaartermijn moeten worden opgeslagen (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas verwijderd wanneer ze niet meer relevant zijn. Overige wettelijke bewaarverplichtingen blijven onaangetast.